Menu Đóng

Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Quốc tế Sunwah (SWIIP)

Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Quốc tế Sunwah (SWIIP) là một sáng kiến của Sunwah Innovations (một thành viên của Tập đoàn Sunwah) nhằm xây dựng một mạng lưới toàn cầu bao gồm các trường đại học hàng đầu, các doanh nghiệp và đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp với mục đích tận dụng các nguồn lực, trí tuệ và năng lực riêng của mỗi đơn vị hướng tới một nền kinh tế đổi mới. Với tư cách là đơn vị sáng lập, Sunwah Innovations sẽ đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi xuyên biên giới cùng với các đối tác.

Mạng lưới sẽ đóng vai trò như một nền tảng chia sẻ cho các đối tác của hệ sinh thái khởi nghiệp của mỗi quốc gia để tạo điều kiện trao đổi thông tin, tiếp xúc thị trường, kết nối và tiếp cận các chương trình.

  1. Giới thiệu SWIIP

  2. Đối tác & Thành viên

  3. Cập nhật SWIIP